Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin: Thông báo & tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (FSO)

Ngày đăng: 24-03-2022 16:35 PM             Lượt xem: 501

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã CK FSO) V/v  công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

 

CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN: Xem tại đây

- CBTT  Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022: Xem tại đây

 

 - CBTT các tài liệu họp theo danh mục dưới đây:

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2

Giấy đăng ký  tham dự ĐH  & Giấy UQ tham dự Đại hội

3

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 

4

Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 

5

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội  

6

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2017 - 2021)

7

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  2021

8

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

9

Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022

10

Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

11

Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

12

Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

13

Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026

14

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu, bầu cử  TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026

15

Mẫu biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử tham gia bầu TV HĐQT/BKS 

16

Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT/BKS 

17

Mẫu Đơn ứng cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT/BKS

18

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên HĐQT/BKS 

19

Mẫu Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT

20

Mẫu Phiếu bầu cử Thành viên BKS

21

Mẫu phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

22

Mẫu thẻ biểu quyết các vấn đề chung 

23

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

24

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT/BKS 

25

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022 

26

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2022

 

 

 


Tin cùng chuyên mục