Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin: Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ngày đăng: 12-05-2021 14:30 PM             Lượt xem: 493

Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu - Thủy sản Việt Nam (Mã ck FSO) xin công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2021

Xin mời các Quý vị cổ đông nhấn vào tên tài liệu để tải về hoặc xem trực tiếp theo danh mục dưới đây! 

Trân trọng!

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

2

Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Hoặc Giấy UQ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2021 - Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2021

3

Chương trình họp ĐHĐCĐ

4

Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

5

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ  

6

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020

7

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  2020

8

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

9

Tờ trình cúa BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

10

Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

11

Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

12

Tờ trình thông qua V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ

12.1

Dự thảo Điều lệ

13

Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Cty

13.1

Dự thảo Quy chế NB về QT Công ty

14

Tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cty

14.1

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

15

Tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty

15.1

Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS

16

Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên BKS

16.1

Đơn từ nhiệm TV BKS

17

Tờ trình V/v bầu bổ sung Thành viên BKS

18

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS

19

Mẫu biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS

20

Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS

21

Mẫu Đơn ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS

22

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS

23

Mẫu Phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS

24

Mẫu phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

25

Mẫu thẻ biểu quyết các vấn đề chung

26

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

27

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS

28

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021

29

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2021

.

Admin: Vũ Trường - TKHĐQT


Tin cùng chuyên mục