Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng: 14-04-2017 16:30 PM             Lượt xem: 816

Tính đến 08h30' ngày 14/4/2017 Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 -  Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam ( Mã chứng khoán Upcom FSO) đã nhận được danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 (sắp xếp theo thứ tự ABC) như sau:

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Phạm Quốc Anh              

1. Ông Lương Thế  Long               

2. Ông Đặng Quang Hoàn            

2. Ông Nguyễn Thành Trung           

3. Ông Nguyễn Đức Lâm             

3.Bà Phạm Thanh Yến                 

4. Bà Lương Thị Thanh Nhã       

 

5. Ông Mai Xuân Phong               

 

6. Ông Trần Công Toại                

 

 
 
* Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ 2017, xin mời Quý vị Cổ đông xem trực tuyến hoặc tải về theo danh mục dưới đây:

 1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 2. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 3. Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021

 4. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021)

5. Báo cáo tài chính năm 2016 ( đã kiểm toán)

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

 7. Tờ trình V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

 8. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

 9. Tờ trình V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

10. Tờ trình V/v thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

11. Tờ trình V/v thông qua mức chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016

12. Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

13. Tờ trình V/v Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

14. Tờ trình V/v thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021     


Tin cùng chuyên mục