Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 12-04-2019 14:11 PM             Lượt xem: 886

THÔNG BÁO MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

         

                    Kính gửi:     Quý Cổ đông
                                        Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

          Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

          Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0200140967, địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00' ngày 25 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung và tài liệu họp: Nội dung chương trình họp, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2019 được đăng tải vào ngày  12  tháng  4  năm 2019 trên website của Công ty, xin mời Quý Cổ đông xem và tải tại địa chỉ website: www.dongtauthuysan.vn (Công bố thông tin>> Quan hệ cổ đông).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2019 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 05/4/2019.

Lưu ý: 

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo Mẫu gửi kèm theo thông báo này).

- Đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận (hoặc Ủy quyền) tham dự  tới Ban tổ chức trước 11h00’ ngày 20/4/2019 hoặc qua điện thoại/fax theo địa chỉ dưới đây:

          Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng - Điện thoại: 0225.3842665; Fax: 0225.3820436  hoặc Di động: 085.8826868.

          Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

          Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Lưu VT, TKHĐQT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong

(Đã ký)

 

 

 

 

 XIN MỜI CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG XEM TÀI LIỆU HỌP THEO DANH MỤC SAU:

STT

Tên tài liệu

1

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

2

Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

3

Chương trình họp ĐHĐCĐ

4

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ  

5

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

6

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

7

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

8

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

9

Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, TK HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

10

Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

11

Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

12

Tờ trình V/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

13

Mẫu phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội 

14

Mẫu thẻ biểu quyết các vấn đề chung

15

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT

16

Mẫu biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT

17

Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT

18

Mẫu Đơn ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT

19

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT

20

Mẫu Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT

21

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

22

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT

23

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ

24

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

 

                                                              


Tin cùng chuyên mục