Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng: 02-06-2020 16:18 PM             Lượt xem: 591

 

 

Xin mời Quý vị Cổ đông xem tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí đóng tàu TSVN (FSO) theo danh mục dưới đây:

STT

Tên tài liệu

1

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

2

Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

3

Chương trình họp ĐHĐCĐ

4

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ  

5

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

6

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

7

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

8

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

9

Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

10

Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

11

Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

12

Tờ trình V/v bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

13

Mẫu phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

14

Mẫu thẻ biểu quyết các vấn đề chung

15

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS

16

Mẫu biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS

17

Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS

18

Mẫu Đơn ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS

19

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS

20

Mẫu Phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS

21

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

22

Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS

23

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ

24

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục