Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Thông tin và biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ngày đăng: 30-05-2016 16:09 PM             Lượt xem: 1575

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào hồi 08h30'' ngày 29/4/2016  tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam - Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Tham dự Đại hội gồm các đại biểu Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần và các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng 161 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền đại diện cho 5.572.685 cổ phần, chiếm 99,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Ông Phan Ngọc Chúc - Chủ tịch HĐQT chủ tọa điều hành đại hội

Các đại biểu và Cổ đông tham dự tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này đã được tổ chức theo đúng nội dung chương trình và đã thông qua những vấn đề tại Đại hội: Báo cáo của HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2016; Báo cáo tài chính tổng hợp (được kiểm toán); Báo cáo của BKS ngày 05 tháng 4 năm 2016; Xử lý kết quả kinh doanh của tàu Tự Thành 68; Chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến năm 2016; Chi trả thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2016); Miễn nhiệm và bầu bố sung 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2012-2016).

Một số hình ảnh cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016:

Với tỷ lệ cổ đông tán thành đều từ trên 99,98% đến 100%, tất cả các nội dung nêu trên đã được cuộc họp thông qua (Kết quả Đại hội tại Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp xem file đính kèm dưới đây). Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Tin bài: Vũ Trường – Fishipco

 

Phần Công bố thông tin cho UBCK Nhà nước, các Cổ đông

​1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2016

        2. Nghị quyết  cuộc họp ĐHĐCĐ 2016


Tin cùng chuyên mục