Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Fishipco CBTT Thông Báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ngày đăng: 22-09-2023 22:33 PM             Lượt xem: 234

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ( Mã CK FSO) 

1. CBTT Gửi UBKC NH, Sở Giao dịch CK Hà Nội

2. HĐQT Công ty xin được gửi Thông báo về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và các tài liệu kèm theo dưới đây:

STT

Tên tài liệu

1.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

2.

Mẫu Giấy đăng ký / ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

3.

Dự thảo chương trình phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

4.

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

5.

Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế

6.

Tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế

7.

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)

8.

Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

9.

Mẫu Đơn ứng cử ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

10.

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

11.

Mẫu Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

12.

Mẫu Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

13.

Mẫu phiếu biểu quyết các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

14.

Mẫu thẻ biểu quyết các vấn đề chung

15.

Dự thảo Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

16.

Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

 

 


Tin cùng chuyên mục