Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 23-04-2017 03:57 AM             Lượt xem: 1171

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp  và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam), vào hồi 08h30'' ngày 21/4/2017, Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam(mã CK FSO) đã tổ chức thành công  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Các cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 04/4/2017, Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 179 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 177 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Đại hội lần này số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 36 đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.614.357cổ phần, đạt tỷ lệ 99,81 % /tổng cổ phần đã phát hành của Công ty

Tại Đại hội, Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chủ tọa điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội lần này kết thúc nhiệm kỳ II ( 2012 - 2016) các báo cáo HĐQT, báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo Ban kiểm soát 2016, các tờ trình theo chương trình Đại hội được các cổ đông tham dự đánh giá rất cao và thống nhất thông qua  đạt tỷ lệ 100% trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Nhiệm kỳ qua Công ty đã hoàn thành  các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đặc biệt năm 2015 -2016 hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, việc làm ổn định, tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm phù hợp với các Nghị quyết của Đại hội thường niên; tổ chức bộ máy Công ty đổi mới theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tăng tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường; hoàn thiện và ban hành đầy đủ các quy chế quản trị nội bộ có hiệu quả. Khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam ( FISHIPCO).

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội

Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ  III (2017 - 2021) được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua.

 * Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT

Họ và tên

Kết quả

1

Ông Mai Xuân Phong

Trúng cử

2

Ông Đặng Quang Hoàn

Trúng cử

3

Ông Phạm Quốc Anh

Trúng cử

4

Ông Nguyễn Đức Lâm

Trúng cử

5

Ông Trần Công Toại

Trúng cử

 

* Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT

Họ và tên

Kết quả

1

Bà Phạm Thanh Yến

Trúng cử

2

Ông Nguyễn Thành Trung

Trúng cử

3

Ông Lương Thế Long

Trúng cử

 

.

HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 -2021) ra mắt Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tin bài: Vũ Hồng Trường - TK HĐQT

Hình ảnh: Quang Hoàng, Thế Long

Xin gửi tới các Quý vị cổ đông Công ty Biên bản và Nghị Quyết cuộc họp tại link dưới đây

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017

 Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

.


Tin cùng chuyên mục