Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

(FSO) CBTT Tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024

Ngày đăng: 22-03-2024 09:28 AM             Lượt xem: 524

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở GDCK TP. Hà Nội; Các Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Mã CK FSO thực hiện Công bố thông tin V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định, chi tiết các File đính kèm dưới đây. Trân trọng!

Các tài liệu chính Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

01. Thông báo V/v tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

01.1. Giấy đăng ký tham dự phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024

01.2. Giấy UQ tham dự phiên họp ĐHĐCĐ năm 2024

02. Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ TN 2024

03. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

04. Báo hoạt động của BKS 2023 tại ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

05. TTr01 BKS Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2024

06.  Tờ trình02 V/v thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán

07. Tờ trình03 V/v Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và KH chi trả năm 2024

08. Tờ trình04 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

09. Tờ trình05 Thông qua một số chỉ tiêu KH SXKD năm 2024

Các tài liệu dự thảo khác sẽ được tiếp tục cập nhật theo đúng thời gian Quy định

 

                   


Tin cùng chuyên mục