Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Fishipco CBTT Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 16-04-2024 15:34 PM             Lượt xem: 803

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp  và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO), Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào hồi 09h00'' ngày 16/4/2024  tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam - Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Tham dự Đại hội gồm các đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần và các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng 21 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là  4.572.710 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 21 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.572.710  cổ phần, chiếm 81,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức theo đúng nội dung chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua. Sau 02h làm việc Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) thực hiện Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo File đính kèm dưới đây

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục