Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Hoạt động công ty

CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. An toàn lao động:

- Công ty thực hiện tốt công tác an toàn lao động, bộ phận theo dõi công tác an toàn lao động thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở người lao động trong quá trình làm việc.

- Công ty trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cá nhân và các trang bị bảo hộ khác phục vụ cho người lao động trong khi làm việc.

- Các máy móc, thiết bị đều có bảng nội qui sử dụng, công nhân sử dụng thiết bị có chuyên môn và được hướng dẫn vận hành.

2. Phòng chống cháy nổ:

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ. Đội PCCC của công ty được duy trì thường xuyên.

- Các thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy nổ như bình bọt, bình CO2, thùng cát, xẻng cứu hoả... được trang bị và bố trí ở các vị trí thuận lợi cho công tác PCCC.

- Hàng năm đội PCCC của công ty được tập huấn do công an PCCC thành phố trực tiếp huấn luyện.

3. Vệ sinh môi trường:

- Công ty thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị sản xuất trong mặt bằng của công ty thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để sử lý chất thải công nghiệp độc hại.

- Công ty có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hàng năm do cơ quan có chức năng xác nhận.


Tin cùng chuyên mục