Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Ngày đăng: 26-04-2019 11:00 AM             Lượt xem: 1418

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 08h30'' ngày 25/4/2019  tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) - Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Tham dự Đại hội gồm các cổ đông là đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần và các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng 81 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền đại diện cho 5.154.404 cổ phần, chiếm 91,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT chủ tọa điều hành đại hội

 

Cổ đông tham dự tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức trong bầu không khí long trọng và theo đúng các nội dung chương trình của đại hội, Đại hội đã thông qua " Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, TK HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021".

Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là Ông Lê Vĩnh Hòa - Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và sau đó HĐQT đã họp bầu Ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế Ông Mai Xuân Phong kể từ ngày 25/4/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tin bài: Vũ Trường HP

Hình ảnh: Thế Long

 

 1. BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 2. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 


Tin cùng chuyên mục