Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày đăng: 28-03-2023 05:00 AM             Lượt xem: 300

Người Phụ trách Quản trị Công ty , xin kính gửi tới UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội và Các Quý cổ đông của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam ( Mã CK Upcom: FSO) V/v Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu kèm theo:

Xin mời Quý vị Cổ đông xem  BỘ HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 theo các file đính kèm dưới đây

1. Thông báo vv tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ TN năm 2023   (Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và  Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ - Chương trình ĐH)

2. CBTT vv họp ĐHĐCĐ TN năm 2023 Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản VN 

3. BC hoạt động HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ TN năm 2023

4. BC hoạt động của BKS Công ty tại ĐHĐCĐ TN năm 2022

5.  TTr.01 vv Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán

6. TTr.02 vv Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023

7. TTr.03 vv BC thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và KH chi trả năm 2023

8. TTr.04 vv Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

9. TTr.05 vv Thông qua một số chỉ tiêu KH SXKD năm 2023

Các tài liệu khác sẽ được tiếp tục cập nhật 

Mọi chi tiết xin liên hệ Người phụ trách Quản trị Công ty

Mr Vũ Hồng Trường - Hotline 0858826868


Tin cùng chuyên mục