Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Văn bản của HĐQT nhiệm kỳ III( 2017-2021)

Ngày đăng: 24-04-2017 20:17 PM             Lượt xem: 1469

1. Phiên họp lần thứ nhất của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III( 2017 - 2021)

1.1. Biên bản phiên họp HĐQT ngày 21/4/2017

1.2. Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 21/4/2017

1.3. Quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT

1.4. Quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT

2. Phiên họp lần thứ hai của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III( 2017 - 2021)

2.1. Biên bản phiên họp HĐQT ngày 05/6/2017

2.2. Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05/6/2017

3. Phiên họp lần thứ ba của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III( 2017 - 2021)

3.1. Biên bản phiên họp HĐQT ngày 15/8/2017

3.2. Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 15/8/2017

4. Phiên họp lần thứ tư của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III( 2017 - 2021)

4.1. Biên bản phiên họp HĐQT ngày 10/11/2017

4.2. Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 10/11/2017

 Quyết định của HĐQT V/v hợp nhất phòng KHSX với Phòng Vật tư và đổi tên thành phòng Kế Hoạch Vật Tư

5. Phiên họp lần thứ nhất năm 2018 của HĐQT Công ty nhiệm kỳ III( 2017 - 2021)

5.1. Biên bản phiên họp HĐQT ngày 05/01/2018

5.2. Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05/01/2018

6. Các Phiên họp xin ý kiến BQ bằng văn bản 2018

- Nghị quyết thông qua mức lương người quản lý

 - Nghị quyết V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

7. Cuộc họp HĐQT lần thứ hai năm 2018

 - Biên bản phiên họp HĐQT ngày 12/4/2018

 - Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 12/4/2018

8. Cuộc họp HĐQT lần thứ ba năm 2018

 - Biên bản phiên họp HĐQT ngày 31/5/2018

 - Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 31/5/2018

9. Cuộc họp HĐQT lần thứ tư năm 2018

 - Biên bản phiên họp HĐQT ngày 14/8/2018

 - Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 14/8/2018

 

10. Cuộc họp HĐQT lần thứ 5 năm 2018

 - Biên bản phiên họp HĐQT ngày 30/10/2018

 Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 30/10/2018

 

Biên bản phiên họp HĐQT ngày 11/4/2019 

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 11/4/2019

 

Biên bản phiên họp HĐQT ngày 25/4/2019 

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 25/4/2019

 

Biên bản phiên họp HĐQT ngày 18/7/2019 

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 18/7/2019

 

Biên bản phiên họp HĐQT ngày 31/10/2019 

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 31/10/2019

10. Các Văn bản HĐQT năm 2020

Nghị quyết xin ý kiến bằng VB về ngày chốt DS cổ đông

BB và Nghị Quyết của HĐQT  xin ý kiến bằng văn bản (ngày 27/3/2020)

 

 


Tin cùng chuyên mục